Tävlingslicens, sanktionsavgift m.m

SSF behöver mer pengar. Intäkterna minskar för att medlemsantalet faller. Dels är det klubbar som kliver av medlemsskapet i SSF, och jag antar att en orsak även är att många klubbar inte registrerar sina medlemmar i IdrottOnline där SSF ”räknar” medlemmar.
SSF har väl även haft lite svårt att få sponsorsintäkter. Detta trots framgångar i många mästerskap, och OS.

Det har ju tidigare diskuterats tävlingslicens och liknande, och nu är fråga uppe igen. En anledning är ju då förståss att SSF ska kunna håva in mer pengar. Rättvisa hänvisar det till också, att de som kappseglar ska betala mer än de som inte kappseglar.

Jag har väl själv inget mot en tävlingslicens i sig. Det beror ju på hur den utformas.
Förslaget som tagits fram nu är en licensavgift på 300 kronor för senior och 150 kronor för junior. Detta per år. Alternativt Dag- och helglicens 100 kronor/150 kronor för rorsmän och besättning.
När den som löst dag- eller helglicens, kommit upp i 300 kronor – räknas det som en årslicens.

300 kronor om året låter ju inte så blodigt. Men det ska gälla alla, även gastar. Jag tror ju inte att det blir enklare att hitta gastar om de dessutom måste ha tävlingslicens för att deltaga.
Detta gäller förståss på sanktionerade tävlingar, men alla tävlingar som är mer än en lokal tävling ska ju ha sanktion av SSF.

Till detta kommer även en sanktionsavgift som klubbarna då ska betala för att tävlingarna ska sanktioneras. Avgiften varierar från 40 till 130kr/båt beroende på vilken typ av farkost det är. 40 kr för enmansbåtar och 130 för de som normalt seglas med mer tre ”gubbar”.

På TBKs tävling Notstickshällan Race har vi en anmälningsavgift på 150 kr, eller 100 kr om man är tidig med sin anmälan. Det täcker med andra ord inte ens sanktionsavgiften. Men Notstickshällan Race har det senaste året körts som en lokal regatta.

Det är för övrigt inte så många tävlingar här i området som är sanktionerade högre än lokal regatta. Arkö Runt och Örsbaken Doublehanded tror jag.
Skulle jag till exempel bara segla Arkö Runt så skulle det med dessa avgifter sannolikt kosta mig/oss 1330 kr mer att segla den tävlingen.

Här är mer info om det hela >>>

Jag skulle hellre se att man indelade licensen i olika nivåer. Lägsta nivån typ kvällsseglingar ska inte behöva någon licens alls. Sedan tycker jag att det räcker med att en person innehar licens, i alla fall på de lägre nivåerna.
Nån form av kunskapsprov kanske också skulle vara obligatoriskt. Olika nivå där också förståss. Varför ska det annars heta licens?
I dag kan ju vem som helst ta sig ut på en tävling utan att ens veta vad fram och bak är på en båt.

När jag spelade innebandy, i Korpserien så var det krav att minst en i laget skulle genomgått en enkel regelkurs.
Det behöver inte vara så avancerat.

Jag tror att det i vissa fall kan vara bra med tävlingslicens också. Hade man en licens indelad i olika nivåer så kan man ju i inbjudan till tävlingar bjuda in vissa licensnivå.. Eller på större tävlingar kan man dela in i olika klasser beroende på lincensnivå.

Vi får väl se vad som händer.

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

7 comments for “Tävlingslicens, sanktionsavgift m.m

 1. Peter Liedholm
  25 september, 2015 at 20:55

  Ökade kostnader vore katastrof med tanke på det minskade deltagandet redan. Jag kappseglar mest för att jag gillar att segla och tävlingsmomentet är mindre viktigt för mig än att få en liten morot att komma ut. Kolfiberseglarna bryr sig säkert inte men de skulle drabbas av att det minskade deltagandet och minskat antal tävlingar.

 2. 25 september, 2015 at 21:47

  Detta måste vara ett feldaterat o illa formulerat aprilskämt.
  SSF får väl jobba med o ta in lite sponsorpengar, eller varför inte sälja av sin del i Svenska Sjö? Där finns väl ca 60 mille o dela på?

 3. Tord Bergman
  26 september, 2015 at 08:24

  Remissvar ang. ny avgiftsstruktur för Svenska Seglarförbundet.

  M-båtsförbundet avvisade det förslag som lades fram till seglardagen i mars 2015 om att

  enbart SM-seglingarna skulle beläggas med licensavgifter. Anledningen till detta var att vi

  befarade att det kraftigt minskande intresset för SM-seglingar ytterligare skulle

  accentueras.

  Det nya förslaget som ska behandlas på det extra årsmöte som aviserats till november

  2015 innebär för de klassförbund som av SSF klassificerats som “motionärer”, dvs alla

  kölbåtsklasser, att strävan efter att utvidga kappseglingsverksamheten ytterligare

  försvåras.

  Det förra förslaget innebar att en tremansbesättning skulle erlägga 1000,- i licensavgifter.

  Det nya förslaget innebär visserligen att licensavgiften minskar till 900,- men att dessutom

  alla arrangörer av SSF-sanktionerade kappseglingar ska erlägga deltagaravgifter på 100

  kronor per båt och kappsegling. (M-båtarna seglas normalt av tre personer). Enligt

  förbundets egen uträkning skulle cirka 40 M-båtar vara aktiva i exempelvis SM-seglingar

  vilket ger en utgift för arrangörsklubben på cirka 4000,-. Med till visshet gränsande

  sannolikhet tar arrangörerna i sin tur ut denna pålaga av de tävlande.

  Förslaget är presenterat utan att man relaterar till förbundsmedlemmarnas övriga avgifter

  för kappseglingar. Om inte SSF presenterar på vilket sätt man tänker strama åt förbundets

  utgifter för att komma fram till en mer hållbar budget kan den föreslagna avgiftsstrukturen

  betraktas som en temporär lösning som inte kommer att lösa problemet med ökade

  kostnader i framtiden. Budgeten bör också ta hänsyn till konsekvenserna i form av bortfall

  av antalet seglande eller utträde ur SSF av klassförbund och klubbar.

  De verksamheter som SSF bedriver i form av Allsvenskan, olympiska seglingar med mera

  ska inte ske på bekostnad av de som seglar klassiska båtar och förvaltar ett arv som är

  grunden till dagens svenska segling.

  De traditionella klassförbunden som i alla tider har utgjort ryggraden i svensk kölbåtsegling

  har under senare år stått inför två stora problem:

  Antalet deltagare på SM-seglingar har stadigt minskat och många klasser har förlorat

  rätten att erhålla RF:s mästerskapsplakett. En orsak till detta har i flera fall angivits vara att

  arrangemangen tenderar att bli dyrare och dyrare samtidigt som det moderna samhället

  innebär att många väljer andra aktiviteter än deltagande i kappseglingar. En annan orsak

  kan vara att SSF:s intresse till största delen inriktar sig på OS-klasser och avancerade

  båttyper som har lite eller inget gemensamt med de traditionella kölbåtsklasserna. När det

  gäller andra kappseglingar så har i Mälaren de så kallade öppna kappseglingarna

  sanktionerade av SSF i stort sett försvunnit med få undantag.

  Det andra problemet är kraftigt ökande svårigheter att hitta SM-arrangörer. Fler och fler

  klubbar går ur SSF beroende på avgifterna och övergår till att enbart arrangera interna

  klubbseglingar. Kvarvarande arrangörer höjer avgifter och sänker servicenivån för att i

  någon mån kunna ta ut en liten vinst på sina arrangemang. Ett krav på licens omöjliggör

  också “spontandeltagande”, alltså förenklade seglingar med kort anmälningstid vilket har

  prövats för att öka intresset för exempelvis SRS-segling.

  För de som redan skaffat en licens t.ex för att deltaga på SM spelar avgiften ingen roll om

  man exempelvis vill delta på “Höstrasta”, men för sporadiska kappseglare innebär

  licenstvånget en avgift på minst 900 kronor extra för tre mans besättning. Om man till detta

  lägger arrangörernas sanktionsavgifter, avgifter för SRS-brev och startavgifter så hamnar

  man på en kostnad av cirka 2500-3000 kronor för en sanktionerad segling.

  Tillsammantaget kommer den aviserade avgiftsstrukturen med all sannolikhet innebära att

  SM-seglingar och övriga sanktionerade seglingar på några års sikt kommer att försvinna

  och ersättas med exempelvis pokalseglingar eller inofficiella SM (begreppet Svenskt

  Mästerskap är enligt RF inte på något sätt skyddat), där SSF inte alls är inblandat. En

  återgång till forna tiders sammanslutningar, exempelvis Mälarens Seglarförbund skulle

  också kunna bli aktuell.

  Klassförbunden har inga resurser för att administrera en tävlingslicens. Detta kräver

  sannolikt ett omfattande arbete av ideella krafter även om det av förslaget inte framgår vad

  begreppen “information och administration” egentligen innebär.

  Som vi tidigare har framfört i skrivelse till SSF:s styrelse av 2015 03 17 så måste de som

  tar störst andel av SSF:s stöd i större utsträckning stå för sin egen finansiering.

  M-båtsförbundet hjälper inom sina egna ramar medlemmarna att förbättra sina

  seglingsfärdigheter teoretiskt och praktiskt samt bistår med kunskaper om vård och

  renovering av äldre båtar.

  De flesta tjänster som framhålls i förslaget är inte relevanta för M-båtsförbundets

  medlemmar. För flertalet av de gamla segelklubbarna är inte heller segelkonsulentens

  service intressant. Detta då jolleklubbarna sedan länge separerat från de gamla klubbarna

  och avancerad kappseglingsverksamhet för ungdomar har överförts till dessa. Den

  serviceverksamhet som erbjuds av SSF är till största delen lämpad för den verksamhet

  som är riktad mot OS-klasserna. Kölbåtsklasserna finns överhuvudtaget inte med i den

  kategorin.

  M-båtsförbundet är angeläget om en positiv utveckling av svensk segling, men av ovan

  åberopade skäl kan vi inte tillåta att förbundets medlemmar beskattas i form av licens- och

  sanktionsavgifter.

  Om dessa avgifter är en nödvändig lösning för SSF:s vara eller icke vara anser vi att

  kölbåtarna som kulturbärande “motionsklasser” ska befrias från avgifterna.

  Istället för att lägga nya pålagor på en redan problemtyngd kölbåtsverksamhet borde SSF

  lägga sin energi på att förbättra förhållandet till de klubbar och klassförbund som

  överväger att lämna Svenska Seglarförbundet samt upplysa om villkoren för att SSF ska

  kunna få högre bidrag från RF (idrott on line) – ett mer effektivt sätt att öka förbundets

  tillgångar.

  M-båtsförbundet drar sitt strå till stacken genom att betala årliga avgifter till SSF vilket bör

  räcka med de anspråk vi har på SSF.

  Stockholm den 18 september 2015

  Gregor Wierusz – ordförande

  Tord Bergman – vice ordförande

 4. Mats V
  26 september, 2015 at 16:36

  Mycket väl beskrivet och uttryckt från M-båtsförbundet. SSF skall bidra med tjänster till de som urnyttjar dem och är villiga att betala för dem. En generell s.k. tävlingslicens inser alla bara är en desperat beskattning för att rädda en organisation som inte klarar av att med sina tjänster motivera sin existens i den form och storlek (kostnad) den är idag. Bedrövligt förslag då det bara är början på ett sluttande plan – tills dess de tänker om och börjar i rätt ände; vilken är vår målgrupp och vad kan vi erbjuda dem.

 5. Seglarn
  27 september, 2015 at 00:01

  Kan någon förklara för mig varför sponsorer ska betala vår segling!?

  Förbundet gör otroligt mycket för de pengar som finns, om klubbarna såg till att få in sina medlemmar i Idrotten Online så skulle det se bättre ut.

  Vill vi att våra barn och barnbarn ska få möjligheten att segla så är det bara att betala.

  Såg gubbar, skärp Er och sluta gnäll!

  Gubbe 60

  • Svenne
   5 oktober, 2015 at 20:36

   Finns väl ingen anledning att sponsorer ska betala, mycket trevligare att segla för skattepengar som någon annan betalar.
   Jag trodde att vi pröjsade själva, i alla fall den segling jag bedrivit. Känns inte direkt som en avgift per besättningsmedlem gör det roligare att segla.
   Men man kanske vänjer sig vid det också.

   mvh
   Svenne

 6. Peter
  2 oktober, 2015 at 19:22

  bra skrivet av M-förbundet. Det gäller för merparten av klubbar och klasser. IU en situation där ekonomin är i obalans så undrar jag om SSF har råd med 2,5 miljoner netto till elitseglarna? tittar man på en del andra utgifter i budget så är en stor del kopplat till jollesegling. Budget godkändes dock av seglardagen och då går tankarna till om klubbarna och klasser representeras som de faktiskt finns?
  jag saknar fortfarande omfördelningar till icke det är inte så underligt att klubbar lämna SSF om de upplever att endast ett fåtal medlemmar kan dra nytta av SSF. vi ser ju hur det hanteras. stora klubbar lämna och brevlådeklubbar uppstår med betydlig mindre antal medlemmar. Det har naturligtvis till följd att det blir mindre intäkter till SSF.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.